fbpx

Cascade Natural đã tham gia cùng các cơ sở cung cấp khí đốt tự nhiên khác của Oregon trong một vụ kiện thách thức Chương trình Bảo vệ Khí hậu của Bộ Chất lượng Môi trường. Bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Cổng thông tin tài sản dành cho chủ sở hữu bất động sản và chủ nhà

Xem chi tiết và yêu cầu các thay đổi đối với Thỏa thuận dịch vụ liên tục của bạn trực tuyến.

Các nhiệm vụ trực tuyến sau đây có sẵn thông qua cổng thông tin:

  • Thêm hoặc xóa các thuộc tính trên Thỏa thuận dịch vụ liên tục của bạn
  • Kiểm tra trạng thái dịch vụ của các thuộc tính hiện có
  • Xác định xem dịch vụ tại một địa chỉ mang tên bạn hay tên người thuê nhà